معرفی دوره
معرفی اساتید
معرفی دروس
کارگاه آموزشی خودآگاهی و خودشناسی
تعداد جلسات: 2 جلسه
  1. فصل اول
  2. فصل دوم
ویدئو معرفی
کارگاه آموزشی شناسایی افکار منفی و راههای از بین بردن آنها
تعداد جلسات: 3 جلسه
  1. فصل اول
  2. فصل دوم
  3. فصل سوم
ویدئو معرفی
کارگاه آموزشی شناخت شخصیت خود با اینیاگرام
تعداد جلسات: 2 جلسه
  1. فصل اول
  2. فصل دوم
ویدئو معرفی
کارگاه آموزشی راههای شاد بودن و مهارتهای زندگی در اکنون
تعداد جلسات: 2 جلسه
  1. فصل اول
  2. فصل دوم
ویدئو معرفی
مشخصات دوره
تعداد دروس 4 درس
مدت زمان آموزش ساعت
تعداد جلسات 9 جلسه
هزینه دوره تومان
نام
 
نام خانوادگی
 
شماره تلفن همراه
 
کد ملی    
کد ملی شما به عنوان نام کاربری شما در سامانه استفاده می شود.
کلمه عبور
 
0