معرفی دوره
معرفی اساتید
معرفی دروس
کارگاه آموزشی رفتار سالم با کودکان
تعداد جلسات: 2 جلسه
  1. فصل اول
  2. فصل دوم
ویدئو معرفی
کارگاه آموزشی تربیت جنسی
تعداد جلسات: 1 جلسه
  1. فصل اول
ویدئو معرفی
کارگاه آموزشی شناخت نوجوان
تعداد جلسات: 2 جلسه
  1. فصل اول
  2. فصل دوم
ویدئو معرفی
کارگاه آموزشی ارتباط سالم با نوجوان
تعداد جلسات: 2 جلسه
  1. فصل اول
  2. فصل دوم
ویدئو معرفی
کارگاه آموزشی هدایت فرزندان در فضای مجازی و رسانه ها
تعداد جلسات: 2 جلسه
  1. فصل اول
  2. فصل دوم
ویدئو معرفی
مشخصات دوره
تعداد دروس 5 درس
مدت زمان آموزش ساعت
تعداد جلسات 9 جلسه
هزینه دوره تومان
نام
 
نام خانوادگی
 
شماره تلفن همراه
 
کد ملی    
کد ملی شما به عنوان نام کاربری شما در سامانه استفاده می شود.
کلمه عبور
 
0