معرفی دوره
معرفی اساتید
معرفی دروس
کارگاه آموزشی من کیستم
تعداد جلسات: 2 جلسه
  1. فصل اول
  2. فصل دوم
ویدئو معرفی
کارگاه آموزشی شناخت احساسات و هیجانات
تعداد جلسات: 3 جلسه
  1. فصل اول
  2. فصل دوم
  3. فصل سوم
ویدئو معرفی
کارگاه آموزشی همدلی
تعداد جلسات: 1 جلسه
  1. فصل اول
ویدئو معرفی
کارگاه آموزشی روابط صحیح با دوستان
تعداد جلسات: 2 جلسه
  1. فصل اول
  2. فصل دوم
ویدئو معرفی
کارگاه آموزشی متفکر خلاق
تعداد جلسات: 1 جلسه
  1. فصل اول
ویدئو معرفی
کارگاه آموزشی متفکر نقاد
تعداد جلسات: 1 جلسه
  1. فصل اول
ویدئو معرفی
مشخصات دوره
تعداد دروس 6 درس
مدت زمان آموزش ساعت
تعداد جلسات 10 جلسه
هزینه دوره تومان
نام
 
نام خانوادگی
 
شماره تلفن همراه
 
کد ملی    
کد ملی شما به عنوان نام کاربری شما در سامانه استفاده می شود.
کلمه عبور
 
0